Pongsuwan Wittaya Sai Mai School

Thailand | โรงเรียนผ่องสุวรรณวิทยา สายไหม, T. Sai Mai, A. Sai Mai, C. Bangkok | 2007 | Montessori

0
Posts
1
Members
0
Followers
About the Space
## Pongsuwan Wittaya Sai Mai School Pongsuwan Wittaya Sai Mai School is located at 79 Moo 4 Soi Sai Mai 39, Sai Mai Subdistrict, Sai Mai District, Bangkok. The founders of the school were Mrs. Nuanong Nuankhiao and Mr. Chatchai Pongsuwan. The objective of the establishment of Phongsuwan Wittaya Saimai School was to expand and increase opportunities for students in the Sai Mai area. Receive education and develop according to the specific style of Phongsuwan Wittaya School located in Lam Luk Ka District Pathum Thani Province That is Phongsuwan Wittaya School. It has its own unique, unique approach to developing and encouraging students to be fully human beings covering all aspects including mental, physical, emotional, social, and intellectual. Development and promotion will go hand in hand with the promotion of good morals and ethics in accordance with Thai culture by emphasizing the fundamentals of the students. In addition, each academic year at Phongsuwan Wittaya School is located in Lam Luk Ka District. Pathum Thani Province There are parents who believe in management quality. The school's education sends many of their children to enroll and exceeds the school's student enrollment plan, resulting in an excess of students per classroom. Therefore, a project was established to establish Phongsuwan Wittaya Saimai School in 2007 to Support students whose parents trust in school education and reduce the number of students per classroom to a reasonable number. in order to provide education with the highest quality and efficiency for students Pongsuwan Wittaya Saimai School has Nang Nuan Ong Nuankhiao as a licensee and Mr. Chatchai Pongsuwan as the manager. Ms. Padivarada Nuankhiao is the director. From the academic year 2007 to the academic year 2009 and in the academic year 2010 to the present, Mr. Chatchai Pongsuwan is the director. building It consists of a two-story reinforced concrete building with 12 rooms, a 27-story colored reinforced concrete building, a cafeteria, and two medium-sized standard swimming pools (a pool for kindergarten children and a pool for primary and secondary students). โรงเรียนผ่องสุวรรณวิทยา สายไหม ตั้งอยู่เลขที่ ๗๙ หมู่ ๔ ซอยสายไหม ๓๙ แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร ผู้ก่อตั้งโรงเรียน คือ นางนวลองค์ นวลเขียว และนายฉัตรชัย ผ่องสุวรรณ วัตถุประสงค์ของการก่อตั้งโรงเรียนผ่องสุวรรณวิทยา สายไหม คือ ขยายและเพิ่มโอกาสของนักเรียนในเขตพื้นที่สายไหม เข้ารับการศึกษาและพัฒนาตามแบบฉบับเฉพาะของโรงเรียนผ่องสุวรรณวิทยา ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี กล่าวคือโรงเรียนผ่องสุวรรณวิทยา มีแนวทางเฉพาะที่เป็นเอกลักษณ์โดดเก่นของตนเองในการพัฒนาและส่งเสริมนักเรียนให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมบูรณ์ครอบคลุมทุกด้านไม่ว่าจะเป็นด้านจิตใจ ร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา การพัฒนาและส่งเสริมจะควบคู่ไปกับการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมอันดีงามตามแบบวัฒนธรรมไทยโดยเน้นที่พื้นฐานของตัวนักเรียนเป็นสำคัญ นอกจากนั้นในแต่ละปีการศึกษาโรงเรียนผ่องสุวรรณวิทยาที่ตั้งอยู่ในพื้นที่อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี มีผู้ปกครองที่เชื่อมมั่นในคุณภาพการจัดการ การศึกษาของโรงเรียนส่งบุตร หลาน ของตนมาสมัครเข้าเรียนจำนวนมากและเกินกว่าแผนการับนักเรียนของโรงเรียนส่งผลให้จำนวนนักเรียนต่อห้องเรียนมีมากเกิน ดังนั้น จึงมีโครงการจัดตั้งโรงเรียนผ่องสุวรรณวิทยา สายไหม ขึ้นในปีพุทธศักราช ๒๕๕๐ เพื่อรองรับนักเรียนที่ผู้ปกครองเชื่อมั่นในการจัดการศึกษาของโรงเรียนและลดจำนวนนักเรียนต่อห้องเรียนให้มีจำนวนที่พอเหมาะ เพื่อให้การจัดการศึกษาเป็นไปอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพแก่ผุ้เรียนอย่างสูงสุด โรงเรียนผ่องสุวรรณวิทยา สายไหม มีนางนวลองค์ นวลเขียว เป็นผู้รับใบอนุญาต นายฉัตรชัย ผ่องสุวรรณ เป็นผู้จัดการ นางสาวปดิวรัดา นวลเขียว เป็นผู้อำนวยการ ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๐ ถึงปีการศึกษา ๒๕๕๒ และในปีการศึกษา ๒๕๕๓ ถึงปัจจุบัน มีนายฉัตรชัย ผ่องสุวรรณ เป็นผู้อำนวยการ ด้านอาคารสถานที่ ประกอบด้วยอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสองชั้น จำนวน ๑๒ ห้อง อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสีชั้น จำนวน ๒๗ ห้อง โรงอาหารและสระว่ายน้ำมาตรฐานขนาดกลาง ๒ สระ (สระสำหรับเด็กอนุบาลและสระสำหรับนักเรียนประถม-มัธยมศึกษา) ## General Information: * **founded:** 1999 --- ### Language(s): * **spoken:** Thai * --- ### Online: * **MontessoriXCollege Meet:** PSW * **Website:** [http://pongsuwan.org/](http://pongsuwan.org/) * **Facebook:** [https://www.facebook.com/Pongsuwanwittaya.saimai/](https://www.facebook.com/Pongsuwanwittaya.saimai/) * **Phone:** [+66 2 531 2197](https://+6625312197) * **Phone:** [+66 2 536 0188](https://+6625360188) * **Phone:** [+66 86 328 5280](https://+66863285280) * **Fax**: [+66 2 531 5047](https://+6625315047) * **Email:** [[email protected]](mailto:[email protected]) --- ### Address: [>> Map](https://goo.gl/maps/MxvkiHoSucsGJfURA) * 79 หมู่ที่ 4, แขวงสายไหม เขตสายไหม กทม สายไหม 10220 * 79 Moo 4 Soi Sai Mai 39 Bangkok, Thailand 10220 * WMH4+5W Bangkok ### Latitude\|Longitude * 13.927927\|100.657262 * (Map data from © OpenStreetMap contributors) --- ### Contact: * --- ### Curriculum: * Montessori --- ### Legal Registrations and Affiliations: * MOE School Registration No: * ### AMI certified or approved Montessori Teachers: * ### other Montessori Certified Teachers, i.e. AMSusa, MMI, … * --- ### More:

Owner

Profile picture of International Montessori Community, IMC


Join Policy

Invite and request


Space Visibility

Visible for all (members and guests)