Thailand Association of Montessori Schools

Thailand | สมาคมโรงเรียนมอนเตสซอรี่ ประเทศไทย - T. Dusit, A. Nakhon, C. Bangkok | 1997

0
Posts
1
Members
0
Followers
About the Space
## Thailand Association of Montessori Schools \ **"Montessori School Association Thailand"** With warm greetings, we introduce the Montessori School Association Thailand, the country's longest-standing Montessori organization. We have been pioneering the philosophy of Dr. Maria Montessori in Thailand for over a century, nurturing an educational legacy that puts children first. Our mission is not just to educate children, but to cultivate citizens of the world who can contribute to society in meaningful ways. In celebration of "100 Years of Montessori: From Past to Present... to the Future of Montessori," we aim to raise awareness about the significance of Montessori education both domestically and globally. Our objective goes beyond mere commemoration; we strive to build on the legacy and continue the evolution of this transformative educational approach. We invite everyone, no matter what part of society you come from, to join us in our mission. Together, we can promote Montessori education, fostering an environment where every child is prioritized, understood, and nurtured according to their individual needs and capabilities. Joining us means standing with the philosophy of Dr. Maria Montessori, who championed an education system that respects the uniqueness of each child. It means supporting an educational approach that promotes critical thinking, independence, and a lifelong love for learning. We're not just educating children; we're shaping the future. And you can be a part of it! So, whether you're an educator, parent, policy-maker, or simply a passionate advocate for transformative education, we welcome you to join us in propelling Montessori education into the future. Help us spread the word, and let's shape the future of education together! \#MontessoriThailand #MontessoriEducation #MariaMontessori #ChildCentricEducation #GlobalCitizens #TransformativeEducation #Montessori100Years --- "สมาคมโรงเรียนมอนเตสโซรีประเทศไทย" ยินดีที่ได้ส่งทักทายจากสมาคมโรงเรียนมอนเตสโซรีประเทศไทย องค์กรมอนเตสโซรีที่ยืนยาวที่สุดในประเทศ เราได้ริเริ่มการใช้ปรัชญาของดร. มารีอา มอนเตสโซรีในประเทศไทยมาเกินศตวรรษ ด้วยการสืบสานมรดกทางการศึกษาที่ให้สำคัญกับเด็กเป็นสำคัญ ภารกิจของเราไม่ใช่เพียงการสอนเด็ก แต่เป็นการเพาะเลี้ยงพลเมืองของโลกที่สามารถสร้างสรรค์สังคมอย่างมีความหมาย ในการฉลอง "100 ปี มอนเตสโซรี: จากอดีตไปยังปัจจุบัน... และอนาคตของมอนเตสโซรี" เรามุ่งมั่นเพื่อเพิ่มความตระหนักเกี่ยวกับความสำคัญของการศึกษามอนเตสโซรีทั้งในประเทศและระดับโลก วัตถุประสงค์ของเราไปเกินกว่าการระลึกถึงสิ่งที่ผ่านมา เรามุ่งมั่นในการสร้างต่อและพัฒนาวิธีการศึกษาที่เปลี่ยนแปลงชีวิตต่อไป เราขอเชิญทุกคน ไม่ว่าคุณจะมาจากส่วนใดของสังคม ร่วมกับเราในภารกิจนี้ ด้วยกันเราสามารถส่งเสริมการศึกษามอนเตสโซรี สร้างสรรค์สภาพแวดล้อมที่ทุกเด็กได้รับการให้ความสำคัญ การเข้าใจ และการซูบซ้อนตามความต้องการและความสามารถของตน ร่วมกับเราหมายถึงการยืนยันกับปรัชญาของดร. มารีอา มอนเตสโซรี ผู้สนับสนุนระบบการศึกษาที่ให้เกียรติแก่ความไม่เหมือนกันของเด็กทุกคน ซึ่งหมายถึงการสนับสนุนวิธีการศึกษาที่ส่งเสริมการคิดเชิงวิเคราะห์ ความเป็นอิสระ และความรักในการเรียนรู้ตลอดชีวิต เราไม่ได้เพียงสอนเด็ก แต่เรากำลังจะกำหนดอนาคต และคุณสามารถเป็นส่วนหนึ่งของมัน! ดังนั้นไม่ว่าคุณจะเป็นครู ผู้ปกครอง นักนโยบาย หรือแค่ผู้ที่หลงใหลในการศึกษาที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ เราขอต้อนรับคุณเข้าร่วมกับเราในการขับเคลื่อนการศึกษามอนเตสโซรีสู่อนาคต ช่วยเรากระจายคำว่าและมากำหนดอนาคตของการศึกษาด้วยกัน! \#มอนเตสโซรีไทย #การศึกษามอนเตสโซรี #มารีอามอนเตสโซรี #การศึกษาเพื่อเด็ก #พลเมืองโลก #การศึกษาที่เปลี่ยนแปลง #มอนเตสโซรี100ปี --- ## **สมาคมโรงเรียนมอนเตสซอรี่ ประเทศไทย** ### General Information: * **founded:** 1997 --- ### Opening Hours * Daily 8:30 AM to 5:00 PM --- ### Language(s): * **spoken:** Thai --- ### Online: * **Montessori@Thailand Meet:** TAMS * **Website:** [http://www.montessoritams.com/](http://www.montessoritams.com/) * **Facebook:** [https://www.facebook.com/montessoritams/](https://www.facebook.com/montessoritams/) * **Phone:** [+66 2-241-1516](https://+6622411516) * **Email:** [[email protected]](mailto:[email protected]) * **[Twitter](https://twitter.com/Montessori_Tams)** --- ### Address: [>> Map](https://goo.gl/maps/AcowZsH2qyZWFdyS7) * 214 ถนนระนอง 1 พระรามที่ 5 เขตดุสิต\ กรุงเทพฯ 10300 * Khwaeng Thanon Nakhon Chai Si, Khet Dusit, \ Krung Thep Maha Nakhon 10300 * QGPJ+RQ Bangkok --- ### Contact: * --- ### Curriculum: * Montessori --- ### More:

Owner

Profile picture of International Montessori Community, IMC


Join Policy

Invite and request


Space Visibility

Visible for all (members and guests)